5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

6. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

11. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót

 

– a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól;

– a vállalkozás nevéről;

– a vállalkozás székhelyének postai címéről, telefonszámáról, telefaxszámáról, elektronikus levelezési címéről;

– a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről;

– ha a telefonhívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével jár;

– a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

– elállási jog ü beírtam

az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról

 

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

Egyértelműen fel kell tüntetni a fizetési módokat.

 

—————————————————————————————————————–

 

1. Általános rendelkezések

 

Eladó: Xantus adatai, elérhetősége lsd. 11. §

 

Eladó honlapján keresztül a megvásárolni kívánt jegy/bérlet, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a vételárat kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között, a nyelv-választástól függően magyar vagy angol nyelven. A vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.

 

2. A szerződés tárgya

 

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek, bérletek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldal(ak)on ismerhetők meg.

 

3. Szerződő felek azonosítása

 

Eladó kizárólag a shop.zoogyor.com oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a felkínált online fizetési szolgáltató valamelyikének kiválasztásával megvásárolt jegyekért, bérletekért, felel.

 

Vevő a vásárlási adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a vásárlás során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

4. Vételár, felszámított díjak

 

A jegyek és bérletek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételáron felül Vevőnek a további következő díjakat nem kell megfizetnie.

 

 

5. Fizetési feltételek

 

 

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladó által felkínált, vele szerződésben álló online fizetési szolgáltatókon keresztül történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért Eladó nem tud felelősséget vállalni. Eladó jegyértékesítő rendszere automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével, illetve az egyes tranzakcióknak a honlap Személyes adatok/Saját vásárlások menüpontjában való megjelenítésével igazolja az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén e-jegyet vagy elektronikus utalványt kap. Az elektronikus utalvány az állatkert látogatására használható.

 

6. E-jegyek (saját nyomtatású jegyek)

 

Az e-jegyeket vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód olvasható.

 

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

 

7. Számlaadás

 

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mailcímre.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatók.

 

A számla belépésre nem jogosít.

 

 

8. Az elállás joga

 

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

 

Az online megvásárolt jegy a vásárlás időpontjától számított 1 éven belül tetszőleges időpontban használható fel. Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy időszakra szól.

Azáltal, hogy ön beírja a szükséges adatokat, majd megadja a banki felületen a kártya adatait, melyet a bank sikeresen elfogad, a jegyeket megvásárolja. Fentieknek megfelelően a vásárlás nem módosítható, nem törölhető és nem vonható vissza!

 

9. Adatvédelem

 

Eladó az on-line vásárlás során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. Vevő e-mailben kérheti adatai inaktiválását, melyet e-mailben Eladó visszaigazol.

 

Adatkezelési szabályzat

10. Panaszkezelés

 

Vevő e-mailben jelezheti problémáját az penzugy@zoogyor.com e-mail címen. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Eladó penzugy@zoogyor.com címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

 

11. Egyéb

 

Eladó on-line jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladónál megvásárolt jeggyel a vásárlást követő 1 éven belül jogosult nyitvatartási időben az Xantus János Állatkertbe belépni.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

Tudomásul veszem, hogy a(z) Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft (9027 Győr, Kiskútliget) adatkezelő által a(z) shop.zoogyor.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vásárló email címe, számlázási címe (név, város, ország, megye, cím, irányítószám)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff