5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

6. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

11. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót

 

a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól;

a vállalkozás nevéről;

a vállalkozás székhelyének postai címéről, telefonszámáról, telefaxszámáról, elektronikus levelezési címéről;

a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről;

– ha a telefonhívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével jár;

a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

– elállási jog ü beírtam

az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

Egyértelműen fel kell tüntetni a fizetési módokat.

 

—————————————————————————————————————–

 

1. Általános rendelkezések

 

Eladó: Xantus adatai, elérhetősége lsd. 11. §

 

Eladó honlapján keresztül a megvásárolni kívánt jegy/bérlet, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a vételárat kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között, a nyelv-választástól függően magyar vagy angol nyelven. A vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.

 

2. A szerződés tárgya

 

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek, bérletek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldal(ak)on ismerhetők meg.

 

3. Szerződő felek azonosítása

 

Eladó kizárólag a shop.zoogyor.com oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a felkínált online fizetési szolgáltató valamelyikének kiválasztásával megvásárolt jegyekért, bérletekért, felel.

 

Vevő a vásárlási adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a vásárlás során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

4. Vételár, felszámított díjak

 

A jegyek és bérletek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételáron felül Vevőnek a további következő díjakat nem kell megfizetnie.

 

 

5. Fizetési feltételek

 

 

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladó által felkínált, vele szerződésben álló online fizetési szolgáltatókon keresztül történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért Eladó nem tud felelősséget vállalni. Eladó jegyértékesítő rendszere automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével, illetve az egyes tranzakcióknak a honlap Személyes adatok/Saját vásárlások menüpontjában való megjelenítésével igazolja az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén e-jegyet vagy elektronikus utalványt kap. Az elektronikus utalvány az állatkert látogatására használható.

 

6. E-jegyek (saját nyomtatású jegyek)

 

Az e-jegyeket vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód olvasható.

 

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

 

7. Számlaadás

 

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mailcímre.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatók.

 

A számla belépésre nem jogosít.

 

 

8. Az elállás joga

 

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

 

Az online megvásárolt jegy a vásárlás időpontjától számított 1 éven belül tetszőleges időpontban használható fel. Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy időszakra szól.

Azáltal, hogy ön beírja a szükséges adatokat, majd megadja a banki felületen a kártya adatait, melyet a bank sikeresen elfogad, a jegyeket megvásárolja. Fentieknek megfelelően a vásárlás nem módosítható, nem törölhető és nem vonható vissza!

 

9. Adatvédelem

 

Eladó az on-line vásárlás során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. Vevő e-mailben kérheti adatai inaktiválását, melyet e-mailben Eladó visszaigazol.

 

Adatkezelési szabályzat

10. Panaszkezelés

 

Vevő e-mailben jelezheti problémáját az penzugy@zoogyor.com e-mail címen. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Eladó penzugy@zoogyor.com címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

 

11. Egyéb

 

Eladó on-line jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladónál megvásárolt jeggyel a vásárlást követő 1 éven belül jogosult nyitvatartási időben az Xantus János Állatkertbe belépni.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.